Program Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

Pogranicze bezpieczne dla seniorów

Data publikacji 24.09.2020

W dniu 16 września 2020 r. została podpisana Umowa nr PLSN.04.01.00-02-0149/19-00 o dofinansowanie projektu pn. Pogranicze bezpieczne dla seniorów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020 z 9 kwietnia 2020 r.

Partnerem Projektu jest Dyrekcja Policji w Görlitz. Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. po stronie polskiej na terenie powiatu bolesławieckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego i lubańskiego, a po stronie niemieckiej na terenie powiatów Görlitz i Bautzen.

Wartość całkowita projektu wynosi 418 921,55 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 354 643,51 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej to 233 759,72 euro, w tym dofinansowanie 197 926,11 euro. Wartość projektu po stronie saksońskiej wynosi 185 161,83 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 156 717,40 euro.

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy policji polskiej i niemieckiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów na obszarze pogranicza oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń przestępczością oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka/policjanta”, których ofiarami są osoby starsze.

Cele szczegółowe projektu to :

1. Wypracowanie systemu współdziałania policji polskiej i niemieckiej, wymiany informacji oraz zapoznanie się ze specyfiką działalności partnera na rzecz skutecznego zmniejszania ilości oszustw dokonywanych na seniorach obszaru pogranicza,

2. Podnoszenie świadomości seniorów i ich bliskich na temat zagrożeń oszustwami w celu polepszenia bezpieczeństwa na obszarze pogranicza poprzez akcje prewencyjne po obu stronach granicy,

3. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy policji polskiej i niemieckiej poprzez szkolenia w celu skutecznego ograniczania przestępczości związanej z oszustwami dokonywanej na seniorach na obszarze pogranicza.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla seniorów- mieszkańców pogranicza podnoszących poziom ich świadomości nt. zagrożeń oszustwami "na wnuczka/policjanta", konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży mający uświadomić im zagrożenia oszustwami, których ofiarą mogą paść ich dziadkowie, akcje informacyjne skierowane do pracowników banków oraz stworzenie polsko -niemieckiego plakatu prewencyjnego ostrzegającego przed oszustwami, który zostanie umieszczony w instytucjach publicznych po obu stronach granicy. Policja polska i niemiecka przeszkoli 5150 seniorów z terenu pogranicza.

Elementem projektu będzie przeprowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i spotkań dla polskich i niemieckich policjantów pionu prewencyjnego i kryminalnego zwiększających ich kompetencje w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oszustw, których ofiarami padają seniorzy. Przeszkolonych zostanie ok. 206 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W ramach projektu planowane są również zakupy sprzętu dla KWP we Wrocławiu, który będzie wykorzystywany w celu udaremnienia lub wykrycia sprawców ww. przestępstw.

 

Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 Pogranicze bezpieczne dla seniorów, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Powrót na górę strony