ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-152-028-029/C/2020/AB

Termin składania ofert: 09/11/2020 godz. 11:00

CPV: 09121000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego.

Wartość zamówienia:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym), wynosząca dla zamówienia podstawowego w okresie 12 miesięcy: 596 792,00 kWh - dla 7 punktów poboru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych nr telefonów: 47 871 3973, 47 871 3716 (sekr.), 47 871 2130, 47 871 4323, 47 871 4324, 47 871 3978, 47 871 4366; nr faksów: 747 871 4171, 47 871 4887, 47 871 2454 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy Pu-2380-152-028-029/C/2020/AB, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 09/11/2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09/11/2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Pan Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 39 73,

sprawy techniczne – Pani Jolanta Bardian (Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 38 21.

Powrót na górę strony