Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

Data publikacji 29.09.2021

W dniu 29 września br. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski podpisał ważne porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Mariuszem Wojewódką. Porozumienie to bowiem obejmuje współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku.

W dniu 29 września br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zostało podpisane bardzo istotne porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim a Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Mariuszem Wojewódką.

Owe porozumienie ma zapewnić sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Jego podpisaniu towarzyszyli zaproszeni goście p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska Michał Mistrzak oraz Wojewoda Dolnośląski Jerzy Obremski.

Współpraca ma polegać przede wszystkim na przeprowadzaniu wspólnych działań oraz wymianie informacji w zakresie naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska. Istotnym punktem jest też organizacja wspólnych szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy oraz podniesienie skuteczności w zakresie prewencji, jak i wykrywania sprawców przestępstw.

„Zawarcie porozumienia pomiędzy KWP a WIOŚ ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Przede wszystkim to wspólne i kompletne czynności przynoszą zamierzony skutek, a podjęta inicjatywa poparta jest licznymi przykładami jak np. zwalczenie nielegalnego transportowania, porzucania i składowania odpadów” – mówił p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Michał Mistrzak.

„Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnej do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego” – wyjaśnił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski nadmienił jak ważne jest kontynuowanie współpracy między instytucjami w związku z chociażby rozwijaniem się grup przestępczych zajmujących się nielegalnym procederem dotyczącym niszczenia naszego środowiska.

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.

Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z zaproszonymi gośćmi
  • Komendant Wojewódzki Policji i Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  • wymiana poruzmień przy stole
  • wymiana uścisków dłoni między stronami
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z zaproszonymi gośćmi
  • pierwsza strona porozumienia
Powrót na górę strony