Pracownia Badań Daktyloskopijnych

Data publikacji 29.07.2020

Daktyloskopia jest klasycznym działem techniki kryminalistycznej zajmującym się ujawnianiem śladów głównie: linii papilarnych palców, dłoni lub stóp, rzadziej: poletkowej budowy skóry, czerwieni wargowej, małżowiny usznej i innych części ciała człowieka oraz identyfikacją osób
i zwłok na podstawie tych śladów. W zakres badań daktyloskopijnych wchodzi również ujawnianie śladów rękawiczek oraz ich identyfikacja.
Wizualizacja śladów przeprowadzana jest z wykorzystaniem opracowanych naukowo technik optycznych, fizycznych, chemicznych oraz fizykochemicznych.
W procesie identyfikacji daktyloskopijnej ustala się w drodze badań porównawczych czy porównywane odwzorowania układu linii papilarnych mogły powstać w wyniku oddziaływania na podłoże tego samego fragmentu powierzchni palca, dłoni lub stopy człowieka.
Wizualizacja śladów linii papilarnych oraz badania identyfikacyjne prowadzone są technikami laboratoryjnymi zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/1-ID „Badania śladów linii papilarnych” wydanie 9 z dnia 07.07.2023 roku, akredytowaną przez PCA. Badania śladów rękawiczek prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/8-IR "Badania śladów rękawiczek" wydanie 1 z dnia 08.12.2021 roku.

Zakresy czynności biegłego:

 1. Ujawnianie śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek, śladów czerwieni wargowej, śladów małżowiny usznej pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.
 2. Badania oceniająco – typujące śladów linii papilarnych.
 3. Identyfikacja śladów linii papilarnych.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu wizualizacji śladów:

 • Czy na nadesłanych przedmiotach (dowodach rzeczowych) znajdują się ślady linii papilarnych nadające się do badań daktyloskopijnych?
 • Jeżeli tak, to proszę o ich zabezpieczenie.

Uwaga!
Badania wizualizacyjne są badaniami niszczącymi.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej:

 • Czy odwzorowania linii papilarnych utrwalone na foliach nr: (wymienić numery folii) nadają się do identyfikacji?
 • Czy nadające się do identyfikacji odwzorowania linii papilarnych utrwalone na wyżej wymienionych foliach są zgodne z odbitkami linii papilarnych na kartach daktyloskopijnych nadesłanych jako materiał porównawczy?

Uwaga!
W postanowieniach o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie umieszcza się pytań związanych z wynikiem sprawdzenia lub rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS.
Jako materiał porównawczy dołącza się do postanowień oryginalne karty daktyloskopijne sporządzone w ramach danego postępowania.

Pracownia badań daktyloskopijnych uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości: „Latent Print Processing” i „Latent Print Examination” organizowanych przez Collaborative Testing Services z USA oraz w krajowych badaniach międzylaboratoryjnych z zakresu wizualizacji śladów i z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej organizowanych przez Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Termin oczekiwania na opinię z zakresu badań daktyloskopijnych wynosi do jednego miesiąca.
W przypadku opinii obszernych lub kompleksowych (biologia, chemia, mechanoskopia) termin ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia.

Pozostałe badania realizowane w pracowni badań daktyloskopijnych (nieobjęte zakresem akredytacji PCA):

 1. Badania oceniająco – typujące poletkowej budowy skóry, śladów rękawiczek.
 2. Identyfikacja śladów rękawiczek oraz poletkowej budowy skóry ludzkiej.
 3. Badania w zakresie określania pochodzenia śladów czerwieni wargowej i śladów małżowiny usznej.
 4. Analiza mechanizmu powstania śladów daktyloskopijnych.
 5. Wnioskowanie o rodzaju podłoża, na którym ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne.
 6. Sporządzanie materiału porównawczego od osób i zwłok.

AUTOMATYCZNY SYSTEM IDENTYFIKACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ AFIS

Zakresy czynności:

 1. Prowadzenie selekcji, sprawdzeń oraz rejestracji niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS.
 2. Gromadzenie oraz rejestracja kart daktyloskopijnych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej.
 3. Identyfikacja sprawców przestępstw na podstawie śladów linii papilarnych zarejestrowanych w systemie AFIS.
 4. Uwaga! Badania związane z AFIS prowadzone są wyłącznie na wniosek o selekcję*, sprawdzenie* i rejestrację* niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS.

Kontakt:
telefon resortowy 87 146 53
telefon miejski +48 47 87 146 53

 

 • Pracownia Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)
  Pracownia Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)
 • Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
  Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
 • Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
  Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
 • Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
  Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
 • Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
  Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
 • Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
  Ślad linii papilarnych ujawniony na materiale dowodowym, sfotografowany przy zastosowaniu filtrów i oświetleniu odpowiednim do zastosowanej techniki wizualizacji śladów
 • Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, w trakcie prowadzenia badań wizualizacji śladów
  Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, w trakcie prowadzenia badań wizualizacji śladów
 • Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, w trakcie prowadzenia badań wizualizacji śladów
  Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, w trakcie prowadzenia badań wizualizacji śladów

 

Powrót na górę strony