Ochrona praw człowieka

Ochrona Praw Człowieka

Data publikacji 16.07.2020

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu
ul.Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. 47 87 145 21
fax. 47 87 147 43
Adresy e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka komisarz Bartłomiej Majchrzak

Przyjmowanie  interesantów we wtorki w godz. 9:00 - 11:00 w budynku KWP we Wrocławiu przy placu Muzealnym 16 pokój nr 5.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu należy:

  • propagowanie problematyki praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa dolnośląskiego;
  • bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka, promowanie działań na rzecz poszanowania praw człowieka;
  • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opiniowanie programów szkoleniowych z zakresu ochrony praw człowieka, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  • opracowywanie i realizacja projektów informacyjno-szkoleniowych w zakresie propagowania prawa człowieka na terenie województwa dolnośląskiego

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."  (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji).

Rola Ochrony Praw Człowieka w Policji ma dwa zasadnicze wymiary:

  • wymiar zewnętrzny: Policja jest instytucją gwarantującą korzystanie z praw obywatelom np. prawo obywateli do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
  • wymiar wewnętrzny Policja jako instytucja działająca wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, a także  zobowiązana ustawowo do respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, poprzez np. zakaz stosowania tortur lub innego nieludzkiego traktowania: Policja jako organizacja respektująca prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
mł.insp. Krzysztof Łaszkiewicz
e-mail: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony