Ochrona praw człowieka

Przeciwdziałanie rasizmowi

Data publikacji 16.07.2020

Najważniejsze działania Policji mające na celu zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form dyskryminacji:

  1. Ściganie sprawców przestępstw motywowanych uprzedzeniami i nienawiścią
  2. Współpraca ze społecznością lokalną (a w szczególności z grupami najbardziej zagrożonymi uprzedzeniami i dyskryminacją) w zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści.  
  3. Rozwijanie zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną i instytucjami w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii
  4. Edukacja antydyskryminacyjna – szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości z nienawiści

Co to są przestępstwa z nienawiści?

Definicja robocza przyjęta przez ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka)

(A) Każde przestępstwo natury kryminalnej, włączając w to przestępstwa wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara, lokal, lub inny cel przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie zdefiniowanej w punkcie B.

(B) Grupa może być wyróżniana na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

Propagowanie faszyzmu, totalitaryzmu. Nawoływanie do nienawiści i znieważanie z powodu różnic rasowych.

Polski kodeks karny zawiera kilka typów czynów karalnych, gdzie wprost mowa jest o przestępstwach motywowany uprzedzeniami rasowymi, wyznaniowymi, narodowymi, politycznymi lub ze względu na określony światopogląd osoby pokrzywdzonej.

Art.119. Kodeksu Karnego

§1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 256. Kodeksu Karnego

§1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 257. Kodesku Karnego

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Powrót na górę strony