Pozwolenie na broń

Wydawanie pozwoleń na broń obiektową - świadectwo broni

Data publikacji 07.07.2020

Kierownicy jednostek, którzy powołali Wewnętrzne Służby Ochrony przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie posiadanej koncesji oraz inne podmioty mające na wyposażeniu broń na podstawie przepisów szczególnych mogą wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie świadectwa broni.

Przedsiębiorca, który powołał Wewnętrzne Służby Ochrony może złożyć wniosek (podanie) do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wydanie świadectwa broni określając ilość i rodzaj broni oraz okoliczności uzasadniające jego wydanie i cel posiadania.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię protokołu powołania Wewnętrzne Służby Ochrony ( w przypadku wewnętrznych służb ochrony),
 2. Dokument potwierdzający uzgodnienie planu ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie lub zatwierdzony plan ochrony innego obiektu.
 3. Wyciąg z planu, z którego wynika zapotrzebowanie na dany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni,
 4. Imienny wykaz pracowników zatrudnionych w danym podmiocie, przewidywanych do pracy z bronią, z podaniem rodzaju i numerów wydanych im licencji, organu wydającego oraz numeru legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 5. Protokół odbioru magazynu broni (spełniający warunki przechowywania i ewidencjonowania broni, wynikające z treści Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochrony,
 6. Informację o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za przechowywanie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji oraz o osobie upoważnionej do zakupu broni (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, nr legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią, kserokopia dowodu osobistego),
 7. Ponadto przedsiębiorca wykonujący konwoje wartości pieniężnych zobowiązany jest do wniosku o wydanie świadectwa broni dodatkowo przedłożyć dokumenty określające organizację i zasady wykonywania konwoju oraz zapewnić transport wartości pieniężnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 września 2010 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych,
 8. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie posiadanej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może złożyć wniosek (podanie) do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wydanie pozwolenia na posiadanie broni obiektowej określając okoliczności uzasadniające jego wydanie i cel posiadania.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopie koncesji,
 2. Dokument potwierdzający uzgodnienie planu ochrony obiektu,
 3. Wyciąg z planu, z którego wynika zapotrzebowanie na dany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni,
 4. Imienny wykaz pracowników zatrudnionych w danym podmiocie przewidywanych do pracy z bronią , z podaniem rodzaju i numerów wydanych im licencji oraz organu wydającego,
 5. Kserokopie umów z podmiotami, na rzecz których będą świadczone usługi ochronne,
 6. Informację o maksymalnej ilości i obsadzie konwojów w jednym czasie,
 7. Protokół odbioru magazynu broni (spełniający warunki przechowywania i ewidencjonowania broni, wynikające z treści Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochrony,
 8. Informację o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za przechowywanie oraz ewidencjonowanie broni i amunicji oraz osobie upoważnionej do zakupu broni (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, nr legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią, kserokopia dowodu osobistego),
 9. Ponadto przedsiębiorca wykonujący konwoje wartości pieniężnych zobowiązany jest do wniosku o wydanie zezwolenia na broń obiektową dodatkowo przedłożyć dokumenty określające organizację i zasady wykonywania konwoju oraz zapewnić transport wartości pieniężnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 września 2010 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych,
 10. ​dowód opłaty skarbowej w wysokości 1,193 złotych za decyzje wydającą pozwolenie na broń dla osoby prawnej.

Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Zakupioną broń należy zarejestrować w ciągu pięciu dni od daty jej zakupu. Rejestracji broni, dokonuje organ Policji wystawiający zaświadczenie uprawniające do jej nabycia na podstawie dowodu nabycia broni potwierdzonego przeglądem zakupionej jednostki broni.

Przedsiębiorca nie może posiadać większej liczby broni, niż stan etatowy dwóch zmian aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony (przy ochronie stacjonarnej obiektów, obszarów i urządzeń), ilość egzemplarzy broni niezbędnej do ochrony transportowanych wartości w jednym czasie,

Przedsiębiorca może posiadać broń w postaci strzelby gładkolufowej "Pump-Action" oraz pistolety maszynowe wyłącznie do ochrony konwojowanych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych).

Dla każdej jednostki broni palnej bojowej i gazowej ustalono normatyw amunicji, tj. do pistoletu lub pistoletu maszynowego ilość amunicji wystarczającą do pełnego załadowania czterech magazynków, a do rewolweru oraz strzelby gładkolufowej po 24 sztuki amunicji.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony