Zaginięcie osoby - Rodzina - Policja Dolnośląska

Zaginięcie osoby

Data publikacji 21.07.2020

Policja prowadzi poszukiwania osoby zaginionej na podstawie Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 2018.77 z późn. zm.).
 
CZYM JEST ZAGINIĘCIE OSOBY?
Zaginięcie osoby to zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ZAGINIĘCIE OSOBY?
Zaginięcie osoby może zgłosić osoba uprawniona. Za osobę uprawnioną Policja uznaje: członka rodziny, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego osoby zaginionej, kierownika instytucji, w której osoba zaginiona lub NN osoba przebywała w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki, przedstawiciela właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osoba zaginioną jest cudzoziemiec, inna osoba, która w złożonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wskazuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia osoby.

CO ZROBIĆ, GDY ZAGINĘŁA OSOBA?
Jak najszybciej powiadomić Policję o fakcie zaginięcia. Błędne jest przekonanie, że od zaginięcia osoby do zgłoszenia tego faktu muszą upłynąć 24 godzin.

JAK ZGŁOSIĆ ZAGINIĘCIE OSOBY?
Fakt zaginięcia osoby należy zgłosić osobiście, co można zrobić niezależnie od faktycznego miejsca zdarzenia, w najbliższej dla osoby zgłaszającej jednostce Policji. Na miejscu zostanie przyjęte pisemne zawiadomienie o zaginięciu osoby zawierające informacje niezbędne Policji do prowadzenia poszukiwań. W sytuacjach nagłych, w szczególności, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub wolność osoby zaginionej należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym Policji przekazując informację o tym zdarzeniu, a dopiero później osobiście złożyć zawiadomienie o zaginięciu osoby.

JAKIE INFORMACJE O ZAGINIONYM PRZYGOTOWAĆ PRZED UDANIEM SIĘ DO JEDNOSTKI POLICJI?
Zgłoszenie zawiadomienia o zaginięciu osoby wymaga przygotowania różnorodnych informacji, które ułatwią Policji skuteczniejsze podjęcie działań poszukiwawczych. Do informacji tych zaliczyć należy: pełne dane personalne, rysopis, ubiór z uwzględnieniem znaków lub cech szczególnych poszczególnych elementów, opis przedmiotów posiadanych przez osobę, w tym numer telefonu, dane kontaktowe do osób i instytucji, do których osoba zaginiona mogła się udać, informacje o stanie zdrowia, prawdopodobną przyczynę zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów i okoliczności zdarzenia, rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas przez zgłaszającego, rodzinę, znajomych lub inne podmioty, nazwy kont internetowych portali społecznościowych, do których osoba zaginiona należała oraz przede wszystkim jej najnowszego zdjęcia.

Powrót na górę strony