Kadry - Policja Dolnośląska

Kadry

Data publikacji 18.06.2020

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33
tel.: 47 87 132 99
fax.: 47 87 136 18
e-mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl

Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. b oraz §27 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2018 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Wydziału Kadr należy:

 1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;
 2. Sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
 3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby policjantów i pracy pracowników komórek organizacyjnych Komendy, komisariatów specjalistycznych Komendy, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu;
 4. prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie;
 5. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu” w komórkach organizacyjnych Komendy, komisariatach specjalistycznych Komendy, Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu;
 6. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w KPP/KMP;
 7. Planowanie i wykonywanie zadań obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie KPP/KMP w tym zakresie;
 8. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i KPP/KMP oraz komisariatów specjalistycznych Komendy oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 9. Prowadzenie ewidencji rozkazów oraz etatów Komendy oraz jednostek Policji;
 10. Opracowywanie projektu regulaminu Komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;
 11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji, a także realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy;
Powrót na górę strony
Polska Policja