Perspektywa finansowa 2007-2013

Remont i przebudowa KPP w Oławie

Data publikacji 28.08.2020

Remont i przebudowa elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej i dachu budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie, przy ul. Kopernika 1

 

W ramach projektu zrealizowano remont budynku, połączony z pracami adaptacyjnymi i dostosowującymi obiekt Komendy Powiatowej Policji w Oławie do norm ppoż., sanitarnych i bezpieczeństwa, a także ogólny remont wewnątrz obiektu, mający go dostosować do potrzeb poruszania się i funkcjonowania osób na wózku inwalidzkim i profesjonalnej obsługi interesariuszy.

Realizacja inwestycji stanowiła uzupełnienie wcześniejszych działań pozainwestycyjnych podjętych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i jej jednostkę organizacyjną - Komendę Powiatową Policji w Oławie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście i w powiecie, a co za tym idzie - rozwiązanie problemów obszaru wskazanego do wsparcia w ramach LPR, których jedną z przyczyn jest wysoki wskaźnik penalizacji i naruszeń prawa oraz porządku publicznego.

W dniu 23.09.2010 r. podpisane zostało porozumienie o dofinansowaniu projektu UDA-RPDS.09.01.00-02-030/09-00.

Bezpośrednim celem projektu było zachowanie zabytkowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie oraz estetyzacja przestrzeni miejskiej Oławy. Z kolei cel pośredni (ogólny) to rozwiązanie licznych problemów społecznych, a także stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wskazanego w LPR jako wymagającego wsparcia. 
Dzięki temu możliwe jest przeciwdziałanie marginalizacji tego obszaru Oławy, na którym nasilały się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulegał degradacji stan fizyczny przestrzeni.
Rewaloryzacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptacja pomieszczeń na cele profesjonalnej obsługi interesariuszy i osób z grup wsparcia zapewni lepszą współpracę ze środowiskami lokalnymi i umożliwi prowadzenie szeregu działań miękkich w zakresie prewencji.

Wartość projektu: 1 620 922,10 PLN 
Wydatki kwalifikowane: 1 615 672,12 PLN
Przyznany poziom dofinansowania: 69,12% - 1 116 752,57 PLN

Powrót na górę strony