Termomodernizacja budynku KP w Sobótce

Data publikacji 27.07.2020

Policja też może być EKO - wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej - Sobótka

W dniu 31 marca 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka” nr POIS.01.03.01-00-0178/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emitowanych gazów cieplarnianych. Poprzez głęboką kompleksową modernizację budynku znacznie zmniejszone zostaną wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynku.

Planowane jest wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku komisariatu policji w Sobótce poprzez ocieplenie przegród budynku, wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła i instalacji (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia) w celu uzyskania znacznego zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynku.

 

Modernizacja obiektu ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audycie energetycznym w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynku, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:

- modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 2,

- modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica,

- modernizacja przegrody Strop zewnętrzny,

- modernizacja przegrody Okno zewnętrzne stare 'Wentylacja grawitacyjna',

- modernizacja przegrody Dach,

- modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna',

- modernizacja przegrody brama 'Wentylacja grawitacyjna',

- modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1,

- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,

- modernizacja systemu grzewczego,

- modernizacja systemu oświetlenia.

Na zakończenie realizacji projektu zostanie wykonany audyt ex-post, który będzie podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji projektu umieszczona zostanie tablica informacyjna, a po zakończeniu prac budowlanych, tablica pamiątkowa.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 697 859,52 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 417 093,83 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 354 529,75 zł.

 

 

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka” nr POIS.01.03.01-00-0178/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót na górę strony