Termomodernizacja budynków Policji w Bolkowie, Strzegomiu, Jaworzynie Śląskiej

Data publikacji 27.07.2020

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska

W dniu 1 marca 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynków w Bolkowie, Jaworzynie Śląskiej oraz Strzegomiu, jak również redukcji emitowanych gazów cieplarnianych.
Planowane jest wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków poprzez ocieplenie przegród budynków, wymianę okien i drzwi, wymianę lub modernizację źródeł ciepła i instalacji (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia, itp.) w celu uzyskania znacznego zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynków.

Modernizacja obiektów ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audytach energetycznych w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynków, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:

1) obiekt w Bolkowie:
- modernizacja przegrody strop zewnętrzny,
- modernizacja przegrody strop wewnętrzny,
- modernizacja przegrody okno zewnętrzne stare drewniane „Wentylacja grawitacyjna”,
- modernizacja przegrody ściana zewnętrzna,
- modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne drewniane „Wentylacja grawitacyjna”,
- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
- modernizacja systemu grzewczego.

2) obiekt w Jaworzynie Śląskiej:
- modernizacja przegrody stropodach,
- modernizacja przegrody okna zewnętrzne,
- modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne.
-modernizacja systemu grzewczego.

3) obiekt w Strzegomiu:
- modernizacja przegrody strop wewnętrzny,
- modernizacja przegrody dach,
- modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne „Wentylacja grawitacyjna”,
- modernizacja systemu grzewczego.

Na zakończenie realizacji projektu zostaną wykonane audyty ex-post, które będą podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaną tablice informacyjne, a po zakończeniu prac budowlanych, tablice pamiątkowe.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 598 588,97 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 971 660,21 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 825 911,17zł.
 

 

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Powrót na górę strony