Termomodernizacja budynku KPP w Oleśnicy

Data publikacji 27.07.2020

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Oleśnica

 

W dniu 7 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej Oleśnica” nr POIS.01.03.01-00-0177/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej
a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt zrealizowano w latach 2017-2020.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emitowanych gazów cieplarnianych. Poprzez głęboką kompleksową modernizację budynku znacznie zmniejszone zostaną wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną budynku KPP w Oleśnicy przy ul. Hallera 3.

Projekt obejmuje termomodernizację budynku o powierzchni użytkowej 818,39 m2 w tym

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie dachów,

- wymianę okien,

- wymianę drzwi,

- modernizacja instalacji c.o.,

- modernizacja źródła ciepła-kotłowni,

- modernizację systemu wentylacji,

-modernizacja systemu c.w.u.,

- modernizacja systemu oświetlenia,

- budowę budek lęgowych dla ptaków.

 

Na zakończenie realizacji projektu został wykonany audyt ex-post, który stał się podstawą weryfikacji osiągniętych założeń realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
w miejscu realizacji projektu umieszczona została tablica informacyjna, a po zakończeniu prac budowlanych, tablica pamiątkowa.

 

Całkowity koszt realizacji projektu dla KPP Oleśnica wyniósł 2 164 088,74 zł,

Wydatki kwalifikowalne to kwota – 2 163 732,04 zł

Dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 1 839 172,23 zł

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Oleśnica” nr POIS.01.03.01-00-0177/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót na górę strony