Termomodernizacja budynku KP w Brzegu Dolnym

Data publikacji 01.01.1970

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Brzeg Dolny

 

 

W dniu 6 marca 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Brzeg Dolny” nr POIS.01.03.01-00-0175/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emitowanych gazów cieplarnianych. Poprzez głęboką kompleksową modernizację budynku znacznie zmniejszone zostaną wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynku.

Modernizacja obiektu ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audycie energetycznym w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynku, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:

- docieplenie ścian,

- docieplenie dachów,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi,

- wymiana drzwi garażowych,

- wymiana instalacji c.o.,

- wymiana instalacji c.w.u.,

- montaż kolektorów słonecznych,

- montaż/modernizacja systemu wentylacji,

- wymiana źródeł światła na energooszczędne.

Na zakończenie realizacji projektu zostanie wykonany audyt ex-post, który będzie podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji projektu umieszczona zostanie tablica informacyjna, a po zakończeniu prac budowlanych, tablica pamiątkowa.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 848 678,09 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 673 173,00 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 572 197,05 zł.

 

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Brzeg Dolny” nr POIS.01.03.01-00-0175/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót na górę strony