Termomodernizacja budynku Komisariatu Wodnego we Wrocławiu

Data publikacji 29.07.2020

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Góra i Komisariat Wodny we Wrocławiu

 

 

W dniu8 lutego 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Góra i Komisariat Wodny we Wrocławiu” nr POIS.01.03.01-00-0190/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynków Komendy Powiatowej Policji w Górze oraz Komisariatu Wodnego we Wrocławiu, jak również redukcji emitowanych gazów cieplarnianych.
Planowane jest wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków poprzez ocieplenie przegród budynków, wymianę okien i drzwi, wymianę lub modernizację źródeł ciepła i instalacji (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia, itp.) w celu uzyskania znacznego zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynków.

Modernizacja obiektów ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audytach energetycznych w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynków, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:
1) Komisariat Wodny we Wrocławiu:
-docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropu wewnętrznego;
- wymiana drzwi zewnętrznych stalowych;
- wymiana źródła ciepła;
- wymiana instalacji c.o.;
- wymiana instalacji c. w. u.;
- wymiana oświetlenia na LED.
2) Komenda Powiatowa Policji w Górze:
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie dachu;
- wymiana okien;
- wymiana drzwi zewnętrznych;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Na zakończenie realizacji projektu zostaną wykonane audyty ex-post, które będą podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaną tablice informacyjne, a po zakończeniu prac budowlanych, tablice pamiątkowe.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 864 492,53 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 864 492,53 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 864 492,53 zł.

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Góra i Komisariat Wodny we Wrocławiu” nr POIS.01.03.01-00-0190/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Powrót na górę strony