Termomodernizacja budynku OPP w Legnicy

Data publikacji 31.08.2020

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Legnica

 

 

W dniu 3 marca 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Legnica” nr POIS.01.03.01-00-0137/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

 

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emitowanych gazów cieplarnianych. Poprzez głęboką kompleksową modernizację budynku znacznie zmniejszone zostaną wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynku.

 

Modernizacja obiektu ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audytach energetycznych w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynku, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:

 

-docieplenie ścian

-docieplenie stropodachów

-wymiana okien

-wymiana instalacji c.o.

-wymiana drzwi

-wymiana istniejącego źródła ciepła

-wymiana instalacji c.w.u.

Wymiana źródeł światła na energooszczędne

-montaż kolektorów słonecznych

 

Na zakończenie realizacji projektu zostaną wykonane audyty ex-post, które będą podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaną tablice informacyjne, a po zakończeniu prac budowlanych, tablice pamiątkowe.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 132 557,55 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 437 504,75 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 2 071 879,04zł.

 

 

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Legnica” nr POIS.01.03.01-00-0137/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót na górę strony