Termomodernizacja budynku KPP w Złotoryi

Data publikacji 31.08.2020

Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Złotoryja

 

W dniu 6 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Złotoryja” nr POIS.01.03.01-00-0176/16 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez uzyskanie znacznej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emitowanych gazów cieplarnianych. Poprzez głęboką kompleksową modernizację budynku znacznie zmniejszone zostaną wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodwracalną energię pierwotną budynku.

 

Modernizacja obiektu ma polegać na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wskazanym w audytach energetycznych w wariancie optymalnym oraz wykonaniu robót budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynku, stopnia dostosowania do programu standaryzacji oraz robót towarzyszących termomodernizacji:

 

  • docieplenie ścian,
  • docieplenie dachów,
  • docieplenie stropów,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi,
  • wymiana instalacji c. o. – wymiana grzejników,
  • montaż/ modernizacja systemu wentylacji,
  • wymiana źródeł światła na energooszczędne.


 

Na zakończenie realizacji projektu zostanie wykonany audyt ex-post, który będzie podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. W celu przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w miejscu realizacji projektu umieszczona zostanie tablica informacyjna, a po zakończeniu prac budowlanych, tablica pamiątkowa.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 724 364,35 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 592 610,00 zł, zaś dofinansowanie tytułem płatności z Funduszu Spójności – 1 353 718,50 zł.

 

 

 

Projekt pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Złotoryja” nr POIS.01.03.01-00-0176/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Powrót na górę strony