Razem dla bezpieczeństwa

Inauguracja projektu

Data publikacji 28.08.2020

W Bogatyni odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu pt. „Razem dla bezpieczeństwa”. W ramach projektu wypracowane zostaną wspólne procedury transgraniczne współdziałania policji polskiej i czeskiej. Przyczyni się to do poprawy efektywności pracy policji na pograniczu i lepszej realizacji zadań statutowych a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, jako Partner Wiodący mikroprojektu „Razem dla bezpieczeństwa”, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, zorganizowała spotkanie zespołu roboczego. Było ono poświęcone kwestiom organizacyjnym odnośnie działań przewidzianych w projekcie (opracowanie wspólnych procedur transgranicznych, dwujęzycznej broszury informacyjnej, szkolenia funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego z procedur transgranicznych i z pierwszej pomocy przedmedycznej). W trakcie spotkania uwzględniono wszelkie potrzeby partnerów w związku z realizacją projektu, wspólnie ustalono ramy i harmonogram poszczególnych działań oraz przyjęto zasady promocji projektu.

Okresowe spotkania robocze są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych celów. Dodatkowo dzięki nim zostają nawiązane kontakty między funkcjonariuszami i pracownikami pełniącymi służbę w różnych pionach. W spotkaniu, które odbyło się w Bogatyni udział wzięli przedstawiciele komendy wojewódzkiej policji w Libercu i we Wrocławiu oraz funkcjonariusze policji ze Zgorzelca.

Projekt pt. „Razem dla bezpieczeństwa” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000560” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

 

 

Powrót na górę strony