Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej

Zakończenie realizacji projektu

Data publikacji 25.08.2020

 

Informacja o projekcie
realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów  
Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

 

Tytuł projektu: Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu Przestępczości samochodowej

 

Nazwa programu:              

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

 

Beneficjent FMP:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu              

 

Partner projektu:              

Dyrekcja Policji w Görlitz

 

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt obejmował współpracę policji dolnośląskiej i saksońskiej w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej na pograniczu polsko- saksońskim. Funkcjonariusze polsko-saksońskiej grupy policyjnej Nysa, na co dzień współpracujący ze sobą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na terenie przygranicznym, zgłosili problemy związane z przestępczością samochodową, tj. kradzieżami samochodów, części samochodowych i paliw.

W ramach projektu w lipcu 2019 r. zorganizowano spotkanie funkcjonariuszy obu policji z lektorem i uzgodniono zakres słownictwa w obu językach (polskim i niemieckim) stosowanego podczas transgranicznych działań operacyjnych dotyczących pościgu transgranicznego oraz obserwacji. W wyniku tego spotkania lektor opracował merytorycznie skrypt językowy w obu językach zawierający słownictwo policyjne z zakresu kradzieży pojazdów, policyjnych poszukiwań samochodu, użycia środków przymusu bezpośredniego, zagadnień związanych z pościgiem transgranicznym i obserwacją. Skrypt został następnie wydany w dwóch wersjach językowych i posłużył jako materiał szkoleniowy dla 24 funkcjonariuszy policji (w tym 15 osób z Polski i 9 osób z Niemiec) podczas dwóch edycji dwudniowych specjalistycznych warsztatów językowych, które odbyły się we wrześniu 2019 r.

W celu poprawienia efektywności współpracy polsko-niemieckiej policji w czerwcu 2019 r. odbyło się spotkanie ekspertów z Polski i Saksonii przygotowujące wspólne praktyczne ćwiczenia zgrywające w zakresie pościgu transgranicznego i obserwacji. Ćwiczenia te odbyły się we wrześniu 2019 r. Podczas pościgu transgranicznego i obserwacji wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzęt: rowery, minikamerę, noktowizor, fotopułapki.

Projekt zakończył się wspólnym spotkaniem podsumowującym wyniki pościgu i obserwacji oraz wymianą doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, które odbyło się w grudniu 2019 r.

Wszystkie działania przyczyniły się do pogłębienia współpracy i wzajemnej pomocy międzynarodowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. Spotkania sprzyjały nawiązywaniu i utrzymywaniu częstych, odformalizowanych kontaktów międzynarodowych, co przyczynia się do skutecznego i szybkiego działania przy realizacji zadań policji. Wspólne spotkania pozwoliły też na wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego, zapoznanie się z teoretycznymi uwarunkowaniami pościgu transgranicznego i obserwacji, w każdej ze stron uczestniczących w projekcie. Wiedza nabyta podczas specjalistycznych szkoleń językowych przyczyniła się do poprawy komunikacji pomiędzy służbami policji oraz zmniejszyła ryzyko błędów wynikających z barier językowych podczas wspólnych operacji transgranicznych.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu skuteczności ścigania przestępczości samochodowej na obszarze wsparcia oraz Euroregionu Nysa. Tym samym stało się powodem wzrostu bezpieczeństwa publicznego w tym obszarze oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców tego regionu. Realizacja tychże zadań wpisuje się w regionalne oraz euroregionalne strategie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i w zakresie podwyższenia jakości życia ludności na pograniczu polsko-niemieckim.

 

Cel projektu:                       

Wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej policji polskiej i saksońskiej na obszarze wsparcia przez podniesienie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej

 

Okres realizacji:   01.03.2019 – 29.02.2020

 

Wartość zrealizowanego projektu: 23.522,52 EUR

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

  

Powrót na górę strony