Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

„Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Data publikacji 25.04.2022

Norway grants

24 września 2022 r. Komenda Wojewódzka Policji we Szczecinie, jako beneficjent, rozpoczęła realizację projektu nr NMF/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE”- obszar tematyczny nr 18 „Azyl i Migracja”. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu bierze udział w projekcie jako jeden z trzech partnerów. Pozostałymi partnerami są: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Projekt jest realizowany w latach 2021-2023.
        Wartość całkowita projektu:  791 000 EUR. Dofinansowanie otrzymane od Norwegii
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wynosi 85% wartości projektu t.j. 672 350 EUR. Pozostałych 15% kosztów projektu w wysokości 118 650 EUR. finansowanych jest z budżetu państwa. Wartość projektu po stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wynosi: 90 000 EUR w tym dofinansowanie 76 500 EUR.  
Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wzmocnienie współpracy organów ścigania do przeciwdziałania
i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz  zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl.
Cel główny:  Celem głównym projektu jest poprawa zdolności organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl (w tym w szczególności małoletnich bez opieki). Projekt ma również na celu zachęcanie do dobrowolnych powrotów. Kolejnym elementem jest wypracowanie nowego standardu zapobiegania, zwalczania i wykrywania przestępczości handlu ludźmi i nielegalnej migracji oraz pomocy ofiarom handlu i osobom ubiegającym się o azyl, opartego na nowoczesnych technologiach, współpracy międzynarodowej z jednostkami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zwiększeniu świadomości społecznej.
Cele szczegółowe:

  • zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do szkoleń, w celu zwiększenia kompetencji w zakresie zwalczania i wykrywania  handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć,
  • zapewnienie funkcjonariuszom oraz pracownikom mającym bezpośredni kontakt z migrantami, szkoleń i warsztatów w zakresie dobrowolnych powrotów,
  • zapewnienie funkcjonariuszom szkoleń w zakresie wsparcia psychologicznego ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl (w tym w szczególności małoletnich bez opieki),
  • zwiększenie liczby nowych technologii, niezbędnych do szkoleń oraz stosowanych w celu zwiększenia skuteczności monitorowania i  kontroli szlaków i miejsc wysokiego ryzyka,
  • wymiana doświadczeń służb i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w celu wypracowania wspólnych procedur przeciwdziałania handlowi ludźmi, migracji i przemocy ze względu na płeć,
  • zwiększenie świadomości społecznej, jako skutecznej formy przeciwdziałania handlowi ludźmi i przemocy ze względu na płeć.

       W ramach projektu dla KWP we Wrocławiu zostanie zakupiony sprzęt za ok. 99 000 zł: komputer do analizy danych z oprogramowaniem, laptopy z oprogramowaniem i drukarkami przenośnymi do pracy w terenie oraz lornetka termowizyjna. Koszt przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy i akcji prewencyjnych wyniesie 230 000 zł.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.norwaygrants.pl

 

Powrót na górę strony