PUZ-2380-074-058-074/2023/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-074-058-074/2023/MR

Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 10:00

CPV:

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont KPP Zgorzelec- przebudowa części parteru w celu zmiany lokalizacji pomieszczenia dyżurnego w trybie zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/801394
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/801394
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/801394 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 02.08.2023 r. 

Powrót na górę strony