PUZ-2380-073-040-073/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-073-040-073/2023/KD

Termin składania ofert: 07.09.2023 r. godz. 09.00

CPV: 48300000-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji zawierającej minimum edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji; zgodny z formatami .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA; licencja wieczysta; dla jednostek policyjnych Dolnego Śląska, stanowiącego ich pierwsze wyposażenie (321 szt., zakup w podziale dla: PP Domaniów, PP Męcinka, PP Grębocice, PP Żórawina, PP Krośnice, PP Janowice Wielkie, PP Podgórzyn, KP Wrocław Stare Miasto).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

 

Oprogramowanie powinno posiadać co najmniej następujące parametry:

 1. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej,

 2. wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi,

 3. prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów),

 4. pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji, zawierający minimum:

  1. edytor tekstu,

  2. arkusz kalkulacyjny,

  3. edytor prezentacji,

 5. zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA,

 6. licencja wieczysta na jedno stanowisko,

 7. zamawiający aktualnie w tym zakresie korzysta z pakietów biurowych Microsoft Office.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/804021 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/804021

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/804021 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/804021

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 04.08.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 152-485417 w dniu 09.08.2023 r. 

Powrót na górę strony