PUZ-2380-077-030-077/2023/ML - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-077-030-077/2023/ML

Termin składania ofert: 08.09.2023 r. godz.08:10

CPV: 30197630-1; 30197644-2; 30197220-4; 30199230-1; 30192121-5; 30192150-7; 30192125-3; 30192130-1; 39241000-3; 39292400-9; 39292500-0; 30190000-7; 30192000-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/805008 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/805008.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/805008 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/805008  

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Yun, tel. 47 8714373.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 07.08.2023 r. opublikowane w DUUE dnia 11.08.2023 r., pod nr 2023/S 154-490676.

Powrót na górę strony