PUZ-2380-096-065-096/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-096-065-096/2023/KD

Termin składania ofert: 19.09.2023 godz. 09.00

CPV: 45231400-9, 45311000-0, 71320000-7, 71355000-1, 32420000-3, 48800000-6, 32323500-8, 45314310-7, 45310000-3, 45316110-9, 45311200-2

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Realizacja zadania pod nazwą Budowa zewnętrznego systemu CCTV oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na potrzeby KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Budowa zewnętrznego systemu CCTV oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na potrzeby KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego (dalej także „PFU”) stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Sposób wykonania zamówienia – wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz założenia dotyczące wykonania robót budowlanych Zamawiający opisał w PFU – załącznik nr 1 do SWZ oraz PPU (Projektowane Postanowienia Umowy) – załącznik nr 2 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 2 do SWZ tj. PPU (Projektowane postanowienia umowy).

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/813478 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/813478 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/813478 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/813478

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00380092.

Powrót na górę strony