PUZ-2380-110-018-110/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-110-018-110/2023/KD

Termin składania ofert: 02.10.2023r. godz. 09.00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia i ćwiczeń z podziałem na dwie części w terminach: I część: 18-20.10.2023 r., II część: 06-09.11.2023 r. w ramach projektu: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części postępowania, z uwzględnieniem całego zakresu usług przewidzianych dla danej części.

Część I: usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia i ćwiczeń w terminie 18-20.10.2023 r. Usługa w części I obejmuje:

- 2 noclegi dla 41 osób – w pokojach jedno i dwuosobowych;

- wyżywienie wszystkich uczestników szkolenia;

- przerwy kawowe – ciągłe;

- dwie sale szkoleniowe/konferencyjne;

- parking na terenie obiektu dla minimum 25 samochodów osobowych.

Część II: usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia i ćwiczeń w terminie 06-09.11.2023 r. Usługa w części II obejmuje m.in.:

- 3 noclegi dla 22 osób – w pokojach jedno i dwuosobowych;

- 1 nocleg dla 30 osób - w pokojach jedno i dwuosobowych;

- wyżywienie wszystkich uczestników szkolenia;

- przerwy kawowe – ciągłe;

- sala szkoleniowa/konferencyjna;

- parking na terenie obiektu dla minimum 50 samochodów osobowych.

Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu karkonoskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/822139 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/822139 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/822139lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/822139

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00409015.

Powrót na górę strony