PUZ-2380-104-045-104/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-104-045-104/2023/KD

Termin składania ofert: 23.10.2023r. godz. 09.00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Trzebnicy.

Warunki jakie powinien spełniać parking przeznaczony do przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczanych przez Policję do celów procesowych Zamawiający opisał w PPU, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Postępowanie nie zostało podzielone na części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na całość usług przewidzianych w postępowaniu.

Wskazanie ilości dób przechowywania depozytów na terenie powiatu trzebnickiego

- orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3,5 tony 2100,

- orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3,5 tony – 555.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/822760 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/822760

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/822760 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/822760

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 20.09.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 184-575150 w dniu 25.09.2023 r. 

Powrót na górę strony