PUZ-2380-121-006-121/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-121-006-121/2023/KD

Termin składania ofert: 25.10.2023 r. godz. 09.00

CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Zgorzelec.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Zgorzelec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy: opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania przedmiotu umowy.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/832906 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/832906 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/832906 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/832906

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 004456368.

Powrót na górę strony