PUZ-2380-124-075-124/2023/ML - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-124-075-124/2023/ML

Termin składania ofert: 16.11.2023 r. godz. 09.00

CPV: 30233000-1; 48600000-4

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa elementów infrastruktury replikacyjnej, dostawa licencji, instalacja oraz konfiguracja zbudowanego rozwiązania, zgodnie ze specyfikacją określoną w załącznikach do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/839821

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/839821.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/839821 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/839821.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Teleinformatyki – Pan Łukasz Kwieciński , tel. 47 871 42 15.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.10.2023 r., pod nr 2023/BZP 00467908.

Powrót na górę strony