PUZ-2380-126-070-126/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-126-070-126/2023/KD

Termin składania ofert: 13.11.2023r. godz.09.00

CPV: 30197630-1 – papier do drukowania, 30197644-2 – papier kserograficzny, 30197220-4 – spinacze do papieru, 30199230-1 – koperty, 30192121-5 – długopisy kulkowe, 30192150-7 – datowniki, 30192125-3 – pisaki, 30192130-1 – ołówki, 39241000-3 – noże i nożyczki,

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy: opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania przedmiotu umowy.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części postępowania. Wykonawca winien złożyć ofertę na całość asortymentu wyszczególnionego w danej części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

Miejsca realizacji dostaw: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/840517 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/840517 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/840517 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/840517

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00470161.

Powrót na górę strony