PUZ-2380-134-045-134/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-134-045-134/2023/KD

Termin składania ofert: 04.01.2024r. godz. 09:00

CPV: 98351100-9 usługi parkingowe

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Złotoryi.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/851561 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/851561

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/851561 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/851561

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 21.11.2023 r., opublikowane DUUE 00709821-2023 w dniu 22.11.2023 r. 

Powrót na górę strony