PUZ-2380-140-079-140/2023/KS - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-140-079-140/2023/KS

Termin składania ofert: 05.12.2023r. godz. 09:00

CPV: 18832000-0, 18412200-2, 18332000-5, 18424000-7, 35811200-4, 18234000-8, 18223200-0, 18425000-4, 18443300-9, 18443320-5.

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa wyposażenia specjalnego

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/854123 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/854123  Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/854123 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854123

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 27.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00515517/01

Powrót na górę strony