PUZ-2380-149-045-149/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-149-045-149/2023/KD

Termin składania ofert: 07.02.2024r. godz.09.00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia:

Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Miliczu.

Warunki jakie powinien spełniać parking przeznaczony do przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczanych przez Policję do celów procesowych Zamawiający opisał w PPU (Projektowane Postanowienia Umowy), które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

Postępowanie nie zostało podzielone na części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na całość usług przewidzianych w postępowaniu.

Wskazanie ilości dób przechowywania depozytów na terenie powiatu milickiego:

- orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów w formie pojazdów i części pojazdów o DMC do 3,5 t. oraz pojazdów i części pojazdów z napędem alternatywnym o masie do 4,25 t. – 2100,

- orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów w formie pojazdów i części pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. oraz pojazdów i części pojazdów z napędem alternatywnym o masie powyżej 4,25 t. – 770.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/869929 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/869929Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/869929 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/869929

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 21.12.2023 r., opublikowane DUUE 2024/S 2/2024 w dniu 03.01.2024 r. 

Powrót na górę strony