PUZ-2380-002-047-002/2024/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-002-047-002/2024/AB

Termin składania ofert: 22.02.2024 godz. 09:00

CPV: 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000 Elektryczność

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa energii elektrycznej do obiektów służbowych Policji województwa dolnośląskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. S: 15/2024 z dnia 22.01.2024

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały nahttps://platformazakupowa.pl/transakcja/877592

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/877592 e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/877592

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Joanna Ciszewska, tel. 47 8713972.

Powrót na górę strony