PUZ-2380-007-005-007/2024/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-007-005-007/2024/AB

Termin składania ofert: 13.02.2024 godz. 09:00

CPV: 09123000 Gaz ziemny, 65210000 Przesył gazu

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego w szacunkowej ilości 618 915 kWh wg wykazu punktów poboru;

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00085525/01 z dnia 2024-02-01

Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych, o których mowa w art. 2 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały nahttps://platformazakupowa.pl/transakcja/882395

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/882395

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882395

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Aleksandra Białas, tel. 47 8713821.

Powrót na górę strony