PUZ-2380-008-052-008/2024/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-008-052-008/2024/KD

Termin składania ofert: 13.03.2024r. godz. 09.00

CPV: 35200000-6 – sprzęt policyjny; 38000000-5 – sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa alkomatu dowodowego, dwóch wag precyzyjnych oraz stolika daktyloskopijnego - wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego dla KP Stare Miasto (Program Modernizacji Policji)

platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/886732 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/886732 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/886732 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/886732

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 09.02.2024 r., opublikowane DUUE 87601-2024 w dniu 12.02.2024 r. 

Powrót na górę strony