PUZ-2380-013-059-013/2024/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-013-059-013/2024/AB

Termin składania ofert: 22.03.2024 godz. 09:00

CPV: Główna klasyfikacja (CPV): 50411000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej Dodatkowa klasyfikacja (CPV): 71356100 Usługi kontroli technicznej

Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro

Usługa serwisowania wraz z usługą wzorcowania analizatorów wydechu typu AlokoSensor IV w ilości 363 szt. dla jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały nahttps://platformazakupowa.pl/transakcja/891197

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/891197

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891197

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Stanisława Blicharz, tel. 47 871 3512.

Powrót na górę strony