PUZ-2380-016-051-016/2024/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-016-051-016/2024/IR

Termin składania ofert: 02.04.2024 r. godz. 09.00

CPV: 30197220-4 spinacze do papieru 30199230-1 koperty 30192121-5 długopisy kulkowe 30192150-7 datowniki 30192125-3 pisaki 30192130-1 ołówki 39241000-3 noże i nożyczki 39292400-9 przybory do pisania 39292500-0 linijki 30190000-7 ...

Wartość zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy 

użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894443

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894443
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894443
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894443

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 27.02.2024 r., opublikowane DUUE 042-123213 w dniu 28.02.2024 r. 

Powrót na górę strony