PUZ-2380-020-066-020/2024/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-020-066-020/2024/MR

Termin składania ofert: 08.03.2024 r. godz. 09:00

CPV: 44421721-7

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytariuszy ( łącznie 2 sztuki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach nr 1 do SWZ – min. parametry techniczne i funkcjonalne zamówienia. Sposób realizacji zamówienia opisano w załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/895391   
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/895391
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/895391 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 29.02.2024 r. 

Powrót na górę strony