PUZ-2830-028-010-028/2024/KS - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2830-028-010-028/2024/KS

Termin składania ofert: 03.04.2024r. godz. 09:00

CPV: 39294100-0,

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa materiałów prewencyjnych dla WRD KWP we Wrocławiu oraz KMP Wrocław. (ID 905179)

Dostawa materiałów prewencyjnych dla WRD KWP we Wrocławiu oraz KMP Wrocław. (ID 905179)

Termin składania ofert:  03.04.2024 r. godz.09:00

39294100-0,

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/905179
oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/905179 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/905179  lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/905179

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 21.03.2024 r. pod nr 2024/BZP 00254783/01

Powrót na górę strony