PUZ-2380-029-042-029/2024/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-029-042-029/2024/IR

Termin składania ofert: 11.04.2024 r. godz. 12.00

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: poniżej 750000 euro

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia dla funkcjonariuszy skierowanych do odbycia stażu adaptacyjnego w SPPP Legnica.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/909429

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/909429
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/909429
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
https://platformazakupowa.pl/transakcja/909429
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00267359/01 z dnia 2024-04-02

Powrót na górę strony