PUZ-2380-027-054-027/2024/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-027-054-027/2024/MA

Termin składania ofert: 08.05.2024 r. godz. 10.00

CPV: 32429000-6 sprzęt sieci teleinformatycznej

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa urządzeń teletransmisyjnych oraz urządzeń telefonii IP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/910405 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/910405 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/910405 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umeścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/910405

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 03.04.2024 r.


 

Powrót na górę strony