PUZ-2380-033-068-033/2024/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-033-068-033/2024/MR

Termin składania ofert: 16.04.2024 r. do godz. 09:00

CPV: 71356100-9 90915000-4

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług kominiarskich ( okresowe kontrole i usuwanie zanieczyszczeń przewodów kominowych) dla obiektów KWP we Wrocławiu oraz jednostek jej podległych w latach 2024 – 2026. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/911751
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/911751
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/911751 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 08.04.2024 r. 

Powrót na górę strony