PUZ-2380-032-052-032/2024/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-032-052-032/2024/MA

Termin składania ofert: 14.05.2024 r. godz. 10:00

CPV: 3395400-2, 33950000-4, 44424300-1, 30190000-7, 39225720-8, 44174000-0

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Sukcesywne dostawy materiałów dla służb techniki kryminalistycznej

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/911784oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/911784 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/911784 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/911784

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 05.04.2024 r.


 


 

Powrót na górę strony