PUZ-2380-030-049-030/2024/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-030-049-030/2024/AB

Termin składania ofert: 09.05.2024 godz. 11:00

CPV: 34300000-0 – Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości do pojazdów służbowych obsługiwanych lub naprawianych przez Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U. S: 70/2024 z dnia 09.04.2024. Numer publikacji ogłoszenia: 208452-2024

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały nahttps://platformazakupowa.pl/transakcja/912290

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/912290

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/912290

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Joanna Dębska, tel. 47 8713839.

Powrót na górę strony