PU-2380-136-030-109/2020/ESz. - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU-2380-136-030-109/2020/ESz.

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 10:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez KPP w Zgorzelcu

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/379935 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/379935

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/379935 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/379935

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji dnia 18.09.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE dnia 23.09.2020 r., pod nr 2020/S 185-447009.

Powrót na górę strony