PU-2380-189-028-157/2020/ESz. - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU-2380-189-028-157/2020/ESz.

Termin składania ofert: 13.01.2021 godz. 10:00

CPV: 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/406004 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/406004

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/406004 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/406004

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji dnia 08.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE dnia 11.12.2020 r., pod nr 2020/S 242-596599.

Powrót na górę strony