Pu-2380-196-028-162/2020/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Pu-2380-196-028-162/2020/AB

Termin składania ofert: 04.02.2021 godz. 09:00

CPV: 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego policji

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/411704 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/411704

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/411704  lub pocztą elektroniczną na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411704

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411704

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony