PU-2380-015-037-012/2021/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU-2380-015-037-012/2021/AB

Termin składania ofert: 21.04.2021 godz. 09:00

CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania DNA z kartą FTA

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/445711  

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/445711

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/445711  lub pocztą elektroniczną na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445711

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP),https://platformazakupowa.pl/transakcja/445711 telefon: 47 8713973

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Stanisława Blicharz (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713512.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w BZP w dniu 13.04.2021 r. pod nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031453/01 z dnia 2021-04-13

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony