PU 2380-048-029-046/2021/ESZP - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU 2380-048-029-046/2021/ESZP

Termin składania ofert: 23.08.2021 godz:09:00

CPV: 30232110-8   

Wartość zamówienia:

Dostawa drukarek monochromatycznych A4- typ 1 (400 szt.) oraz typ 2 (200szt.) w ramach umowy ramowej

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/483335 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/483335

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/483335 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/483335

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji dnia 14.07.2021 r. pod nr 2021/S 135-355675.


 

Powrót na górę strony