Pu-2380-085-051-094/2021/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Pu-2380-085-051-094/2021/AB

Termin składania ofert: 11.10.2021 godz. 10:20

CPV: 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji

Wartość zamówienia: o wartości nieprzekraczającej 139 000 euro

Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/507966

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/507966

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/507966 lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/507966

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Mariusz Markowski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 871 3839.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 178-463104 z dnia 14/09/2021 r. przekazane w dniu 09/09/2021 r.

Powrót na górę strony